Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

1. Informacje ogólne

Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez agencję magiamarki.pl.

Poprzez „dane osobowe” należy rozumieć wszelkie informacji o osobie fizycznej zidentyfikowania bądź możliwej do zidentyfikowania – czyli dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zw. dalej „RODO”.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – ze względu na zgodę wyrażoną przez użytkownika zawartą w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywanym przez Administratora na stronie www.facebook.com,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ze względu na niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne,
 2. elektroniczne dane identyfikacyjne,
 3. dane dotyczące prowadzonej przez użytkownika działalności związanej z zakresem świadczonych przez nas usług,
 4. wizerunek.

4. Udostępnienie danych osobom trzecim

Dane użytkownika są udostępniane podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania już zawartej umowy.

Dane nie są przekazywane do państw spoza UE i EOG.

5. Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy. Najdłuższy okres przechowywania danych osobowych wynosi 6 lat.

6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Skutki odmowy podania danych osobowych

W przypadku odmowy podania danych osobowych niemożliwym będzie zawarcie umowy.